Kiedy następuje ściganie przestępstwa niealimentacji?

 

Aby pociągnąć osobę do odpowiedzialności karnej za przestępstwo niealimentacji określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego (KK) niezbędne jest stwierdzenie, że sprawca takiego przestępstwa nie wykonywał ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego, do którego był zobowiązany na podstawie np. wyroku sądu, ugody sądowej czy innej umowy, a łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych (typ podstawowy przestępstwa niealimentacji omówiony w Mam zaległości w zapłacie alimentów na rzecz dziecka, czy coś mi za to grozi ?)

Przestępstwo niealimentacji zarówno w typie podstawowym określonym w art. art. 209 § 1 KK (zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku), jak i kwalifikowanym określonym w art. 209 § 1a KK (zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat) stanowi występek, który co do zasady – zgodnie z art. 209 § 2 KK – ścigany jest z oskarżenia publicznego na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Natomiast zgodnie z art. 209 § 3 KK jeśli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.

CZY JEST MOŻLIWE WYŁĄCZENIE KARALNOŚCI?

Możliwe jest wyłączenie karalności przy popełnieniu przestępstwa niealimentacji. Wyłączenie to polega na zastosowaniu klauzuli niekaralności (art. 209 § 4 KK) lub odstąpieniu od wymierzenia kary (art. 209 § 5 KK) – która z tych instytucji zostanie zastosowana zależy od tego czy sprawca dopuścił się przestępstwa niealimentacji w typie podstawowywm (art. 209 § 1 KK) czy kwalifikowanym (art. 209 § 1a KK).

W treści art. 209 § 4 KK wprowadzono instytucję niepodlegania karze przez sprawcę przestępstwa niealimentacji w typie podstawowym (art. 209 § 1 KK), uzależnioną od pewnego warunku. Sprawca określonego w art. 209 § 1 KK przestępstwa nie podlega karze tam określonej jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uregulował w całości zaległe alimenty.

W przypadku natomiast sprawcy przestępstwa niealimentacji w typie kwalifikowanym (art. 209 § 1a KK), zgodnie z treścią art. 209 § 5 KK wprowadzono instytucję odstąpienia od wymierzenia kary w sytuacji gdy nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa niealimentacji w typie kwalifikowanym uregulował w całości zaległe świadczenia, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Co ważne w obydwu przypadkach nie musi to być spłata jednorazowa, ważne jest, aby w okresie 30 dni pokryta została całość zaległości.


Potrzebujesz pomocy przy w swojej sprawie? Zapraszam Cię do kontaktu tu i tu w celu umówienia indywidualnego spotkania lub do skorzystania z formularza dostępnego na stronie.

Zobacz również:

Mam zaległości w zapłacie alimentów na rzecz dziecka, czy coś mi za to grozi ?

Co należy rozumieć pod pojęciem uchylania się od alimentów?

Adwokat Paulina Cholewiak

Adwokat Rzeszów

Podziel się wpisem!

Leave a Comment