Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Czym właściwie jest władza rodzicielska i w jaki sposób się wyraża?

Co oznacza ograniczenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem?

W jaki sposób Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską?

Czy ograniczenie władzy rodzicielskiej to kara dla rodzica?


POJĘCIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ


Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie zawiera literalnej definicji pojęcia władzy rodzicielskiej. Przyjmując uproszczone wyjaśnienie: stanowi ona ogół obowiązków i uprawnień rodziców związanych z dzieckiem. Sprawowanie władzy rodzicielskiej ma prowadzić do zapewnienia  należytych warunków wychowawczych, opieki oraz zadbania o szeroko pojęty interes dziecka. 

Niestety nierzadko zdarza się, że jedno z rodziców lub obydwoje rodzice pozostają niewydolni wychowawczo na tyle, żeby nie podołać obowiązkowi sprawowania pełni władzy nad dzieckiem w prawidłowy sposób.

W takiej sytuacji musi reagować Sąd. Postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem może być prowadzone z urzędu lub na wniosek.


KIEDY SĄD OGRANICZY WŁADZĘ RODZICIELSKĄ NAD DZIECKIEM?


Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wskazuje, że:

jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia.

Sąd indywidualnie ocenia okoliczności poszczególnej sprawy i sprawdza, czy zaistniały w danej sytuacji przesłanki do ograniczenia władzy rodzicielskiej w określony sposób. Sąd bada, czy doszło do zagrożenia dobra dziecka spowodowanego działaniem rodzica.

Najważniejsze dla Sądu pozostaje dobro dziecka i właśnie dobro dziecka stanowi główne kryterium oceny sprawy.


W JAKI SPOSÓB SĄD MOŻE OGRANICZYĆ WŁADZĘ RODZICIELSKĄ?


Sąd posiada różnorodne narzędzia, za pośrednictwem których może ingerować w sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Wobec takiej różnorodności, Sąd musi każdorazowo rozważyć jaki środek będzie najbardziej odpowiedni, jak też jednocześnie najbardziej skuteczny w sprawie.

Sąd ma możliwość podjęcia następujących rozstrzygnięć:

  • zobowiązania rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierowania małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierowania rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;

  • określenia, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddania rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;

  • poddania wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;

  • skierowania małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;

  • zarządzenia umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzenia tymczasowo pełnienia funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzenia umieszczenia małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Najczęściej spotykanymi rozstrzygnięciami Sądu w zakresie władzy pozostają jej ograniczenie do prawa decydowania albo zasięgania informacji o leczeniu, zawodzie i religii dziecka. Sąd często korzysta z możliwości poddania władzy rodzicielskiej nadzorowi kuratorskiemu, jak też z możliwości skierowania jednego lub obojga rodziców na oddziaływanie psychologiczne.

Należy jednak pamiętać, że każda sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia, dlatego też różne potrafią być reakcje Sądu.


CZY OGRANICZENIE WŁADZY TO KARA DLA RODZICA?


Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską nie ma charakteru kary dla rodzica postępującego niewłaściwie.

Ingerencja ta nie jest również środkiem represji dla rodzica lub rodziców niewydolnych wychowawczo. Postępowanie w Sądzie ma na celu ochronę zagrożonego dobra dziecka.


CZY OGRANICZENIE WŁADZY WYMAGA ZGODY RODZICA?


Sąd nie potrzebuje zgody żadnego z rodziców, aby wydać odpowiednie zarządzenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Często zdarza się jednak, że jeden z rodziców występuje z wnioskiem o ograniczenie władzy drugiego i przychyla się do rozstrzygnięcia Sądu.

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie lub porady? Chciałabyś sporządzić pismo wszczynające postępowanie w sprawie władzy rodzicielskiej lub sporządzić odpowiedź na taki wniosek? Zapraszam Cię do kontaktu tu i tu w celu umówienia indywidualnego spotkania. Możesz też skorzystać z formularza dostępnego na stronie głównej!

Adwokat Paulina Dziadosz

Adwokat Rzeszów

Zobacz również:

Pozbawienie władzy a kontakty

Jak przygotować się do sprawy o rozwód?

Podziel się wpisem!

Leave a Comment