Mam zaległości w zapłacie alimentów, czy coś mi za to grozi ?

Zgodnie z treścią art. 209 § 1 kodeksu karnego kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


KIEDY ZALEGŁOŚĆ STAJE SIĘ PRZESTĘPSTWEM ?


Aby mówić o przestępstwie uchylania się od alimentów – przestępstwie niealimentacji istotne są dwie kwestie:

  • Fakt uchylania się od płacenia alimentów (szerokie omówienie pojęcia w artykule Co należy rozumieć pod pojęciem uchylania się od alimentów?),

  • powstanie zaległości w kwocie, która stanowi równowartość co najmniej 3 rat alimentacyjnych.

PORADA OD ADWOKATA:

Tylko łączne spełnienie obydwu tych przesłanek może stać się podstawą do ścigania przestępstwa z art. 209 § 1 kodeksu karnego- przestępstwa niealimentacji .

Obecnie wystarczy samo uchylanie się od płacenia zasądzonych np. wyrokiem sądu, ugodą sądową, inną umową alimentów, aby wypełnić jedno ze znamion przestępstwa uchylania się od alimentów – przestępstwa niealimentacji. Nie jest bowiem wymagane aby uchylanie się miało charakter uporczywy. W kwestii drugiego ze znamion przestępstw niealimentacji, wystarczy aby zaległość w wyniku braku regulowania rat alimentacyjnych wynosiła łącznie co najmniej równowartość 3 rat alimentacyjnych. Oznacza to, że symboliczne, systematyczne comiesięczne wpłaty, w wysokości niższej niż rata alimentacyjna, nie uchronią przez ewentualnym skierowaniem sprawy na drogę postępowania karnego, jeżeli mamy możliwość aby regulować raty alimentacyjne w ustalonej wysokości.

Przykład ustalenia zaległości w regulowaniu rat alimentacyjnych wynoszącej równowartość co najmniej 3 rat:

X wyrokiem Sądu Rejonowego w Y zobowiązany był płacić na rzecz małoletniego dziecka alimenty w kwocie 800 zł miesięcznie. X uiszczał raty alimentacyjne w niższej kwocie tj. 400 zł płacąc je systematycznie w terminie. Równowartość 3 rat alimentacyjnych X wynosi 2.400 zł. Taka zaległość powstanie więc – biorąc pod uwagę dokonywane przez X wpłaty w kwocie 400 zł – po 6 miesiącach. Po upływie takiego okresu spełni się więc co najmniej jedna z przesłanek przestępstwa niealimetacji.

Podkreślić jednak należy, że aby można było mówić o przestępstwie niealimentacji określonym w art. 209 § 1 KK nie wystarczy ustalenie, że zobowiązany do alimentów nie płacił rat alimentacyjnych w określonej kwocie i w związku z tym powstała zaległość o równowartości 3 rat alimentacyjnych. Konieczne jest również ustalenie, że od tego obowiązku się „uchylał”. Obydwa te znamiona nie są równoznaczne z samym niepłaceniem (niełożeniem) alimentów https://belgradesaxperience.com/lettera-a/index.html , świadczą natomiast o wyraźnie złej woli domniemanego sprawcy, ignorującego w sposób świadomy obowiązek alimentacyjny, mimo że posiada realne możliwości aby obowiązek ten realizować.

Potrzebujesz pomocy przy w swojej sprawie? Zapraszam Cię do kontaktu tu i tu w celu umówienia indywidualnego spotkania lub do skorzystania z formularza dostępnego na stronie.

Zobacz również:

Co należy rozumieć pod pojęciem uchylania się od alimentów?

Kiedy następuje ściganie przestępstwa niealimentacji?

Adwokat Paulina Cholewiak 

Podziel się wpisem!

Leave a Comment