Czym jest i jak długo trwa obowiązek alimentacyjny?

Większość osób błędnie kojarzy alimenty na dziecko jedynie jako wypłacane na rzecz dziecka świadczenie pieniężne. Natomiast pod szerokim pojęciem alimentów  kryje się również m.in. obowiązek opieki na dzieckiem, dostarczanie niezbędnych do jego wychowania rzeczy materialnych, osobiste starania o wychowanie dziecka. Sprawdź jak długo trwa obowiązek alimentacyjny.

Pod szerokim pojęciem alimentów  kryje się również m.in. obowiązek opieki na dzieckiem, dostarczanie niezbędnych do jego wychowania rzeczy materialnych, osobiste starania o wychowanie dziecka


KIEDY RODZICE MUSZĄ PŁACIĆ ALIMENTY?


Obowiązek utrzymania dziecka przez rodziców wynika wprost z przepisów prawa. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice wspólnie wychowujący dziecko razem ponoszą wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem oraz wychowaniem.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie

Sytuacja zmienia się jednak w chwili rozwodu, separacji bądź rozstania się rodziców dziecka. Wtedy to dziecko zazwyczaj pozostaje pod opieką jednego z rodziców, natomiast drugi rodzic zobowiązany jest do płacenia alimentów na rzecz dziecka.

Co ważne alimenty na dziecko nie zawsze muszą być ustalone przez sąd. Orzeczenie przez sąd alimentów stanowi pewnego rodzaju ostateczne rozwiązanie. Dzieje się tak w sytuacji, gdy zobowiązany do alimentów tj. rodzic i uprawniony do ich otrzymania tj. dziecko nie mogą się w tej kwestii porozumieć lub rodzic nie wywiązuje się z tego obowiązku.

Co ważne alimenty na dziecko nie zawsze muszą być ustalone przez sąd


DO KIEDY DZIECKO MOŻE OTRZYMYWAĆ ALIMENTY?


Przepisy prawa nie określają górnej granicy wieku do której dzieci mogą żądać alimentów od swoich rodziców. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka istnieje tak długo, jak długo dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Usamodzielnienia się dziecka nie można utożsamiać z osiągnięciem przez nie pełnoletniości.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka istnieje tak długo, jak długo dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie

Obowiązek taki spoczywa na rodzicach pełnoletniego dziecka, gdy to kontynuuje naukę, bądź z uzasadnionych przyczyn nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie (np. choroba). Jeżeli jednak pełnoletnie dziecko celowo zaniedbuje naukę, z własnej winy powtarza lata studiów i jednocześnie nie podejmuje żadnych starań w znalezieniu pracy, obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka ustaje. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji zasądzenia alimentów na rzecz dziecka przez sąd, nie można zaprzestać płacenia alimentów samowolnie.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 czerwca 1999 r. (III CKN 199/99) wskazał, iż:

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka – stanowiący uszczegółowienie ogólnego obowiązku „troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka” i należytego przygotowania go, odpowiednio do jego uzdolnień, do pracy zawodowej – nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie jest również związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez dziecko określonego stopnia podstawowego czy średniego wykształcenia.

Z uwagi na powyższe warto wiedzieć kiedy można zaprzestać płacenia alimentów– LINK.

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego? Zapraszam Cię do kontaktu tutu w celu umówienia indywidualnego spotkania lub do skorzystania z formularza dostępnego na stronie.

Adwokat Paulina Cholewiak 

Podziel się wpisem!

Leave a Comment