Egzekucja kontaktów

Posiadasz już tytuł, który ustala kontakty z dzieckiem.

Jak walczyć o swoje prawa jeżeli drugi z rodziców narusza obowiązki związane z Twoimi kontaktami z dzieckiem lub uniemożliwia realizację tych kontaktów?

Często zdarza się, że pomimo zawarcia przez rodziców ugody sądowej lub podjęcia przez Sąd określonego rozstrzygnięcia dotyczącego kontaktów, w praktyce pomiędzy stronami istnieje duży problem z realizacją tych ustaleń.

Potocznie przyjęta „egzekucja kontaktów” to postępowanie wykonawcze w zakresie kontaktów z dzieckiem. Sprawa o egzekucję kontaktów prowadzona jest w oparciu o odpowiednie przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Sąd traktuje takie sprawy jako takie z kategorii postępowań opiekuńczych. 

PORADA OD ADWOKATA:

Sąd nie będzie działał z urzędu przy sprawie z zakresu egzekucji kontaktów. Sąd będzie prowadził takie postępowanie tylko na wniosek osoby uprawnionej.


ETAPY EGZEKUCJI KONTAKTÓW


ETAP PIERWSZY

Jeżeli jesteś jednym z rodziców, którzy mają utrudniane lub nawet uniemożliwiane kontakty z dzieckiem, możesz walczyć o swoje prawa składając do Sądu wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty drugiemu z rodziców za naruszanie nałożonych na niego obowiązków związanych z kontaktami z dzieckiem.

Pierwszy z etapów egzekucji kontaktów koncentruje się na wykazaniu, że drugi z rodziców nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje ciążące na nim obowiązki związane z realizacją Twoich kontaktów z dzieckiem.

PORADA OD ADWOKATA:

https://italoptik.com/yelnac/index.html , serif;”>

Sąd może zagrozić drugiemu rodzicowi nakazaniem zapłaty określonej sumy w przypadku, jeżeli wykażesz, że do określonego naruszenia już doszło. Obawa, że do takiego naruszenia może dojść, nawet uzasadniona, nie będzie wystarczającą przesłanką dla Sądu aby uwzględnić Twoje stanowisko.

Sąd przy pierwszym etapie sprawy z zakresu egzekucji kontaktów zbada, czy do naruszenia obowiązku przez drugiego z rodziców doszło oraz czy naruszenie to było zawinione i miało istotny charakter.

Pamiętaj, że wszystkie okoliczności na które powołujesz się przed Sądem muszą zostać odpowiednio wykazane materiałem dowodowym. Tylko na tej podstawie Sąd może uwzględnić Twój wniosek i wydać postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty.

Każda ze stron postępowania ma możliwość złożenia wniosku o uzasadnienie takiego postanowienia, a następnie do złożenia środka odwoławczego. Strona niezaskarżająca postanowienie Sądu ma prawo do wniesienia odpowiedzi do Sądu, ustosunkowując się do zarzutów strony inicjującej postępowanie odwoławcze.

ETAP DRUGI

Po uzyskaniu prawomocnego postanowienia Sądu o zagrożeniu nakazaniem zapłaty masz możliwość wystąpienia do Sądu z kolejnym wnioskiem – wszczynającym postępowanie o nakazanie zapłaty.

Na tym etapie postępowania będziesz musiał/musiała wykazać, że drugi z rodziców nadal nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków, pomimo zagrożenia nakazaniem zapłaty. Egzekucja kontaktów.

Analogicznie jak w przypadku zagrożenia nakazaniem zapłaty, nakazanie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej może być orzeczone tylko wtedy, jeżeli naruszenie obowiązków wynikających z orzeczenia lub z ugody sądowej w przedmiocie kontaktów z dzieckiem będzie zawinione.

PORADA OD ADWOKATA:

Sąd rozpoznający sprawę o nakazanie zapłaty może uwzględnić Twój wniosek tylko co do naruszeń, które zostały wskazane w postanowieniu Sądu o zagrożeniu nakazaniem zapłaty lub ugodzie sądowej

Druga, czy też ewentualna kolejna sprawa o nakazanie zapłaty, może być przez Sąd prowadzona bez potrzeby wydawania nowego postanowienia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty. Będzie to miało miejsce w przypadku jeżeli rodzic, któremu Sąd zagroził nakazaniem zapłaty, nadal nie wykonuje ciążącego na nim obowiązku.

Warto również pamiętać, że Sąd może nakazać zapłatę tylko za naruszenia już dokonane. Sąd nie zasądzi wskazanej przez ciebie sumy pieniężnej za naruszenia, które mogą być dopiero dokonane – nawet w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenia będą miały miejsce. 

Potrzebujesz pomocy przy sprawie z zakresu egzekucji kontaktów? Zapraszam Cię do kontaktu tu i tu w celu umówienia indywidualnego spotkania lub do skorzystania z formularza dostępnego na stronie.

Zobacz również:

Kontakty z dzieckiem w Sądzie

Jak określić wysokość sumy zagrożenia przy egzekucji kontaktów?

Egzekucja kontaktów przy sprawie o ustalenie kontaktów.

Adwokat Paulina Dziadosz

Podziel się wpisem!

Leave a Comment